Samoregulační principy pro reklamu alkoholických nápojů

 

 

SAMOREGULAČNÍ PRINCIPY

Soubor pravidel a opatření pro tvorbu reklamy na alkoholické nápoje

odsouhlasených dne 8. července 2020

Českým svazem pivovarů a sladoven

Svazem vinařů České republiky

Unií výrobců a dovozců lihovin České republiky

 

 

Reklama tvoří nedílnou součást podnikatelského prostředí v oblasti prodeje a podpory prodeje alkoholických nápojů. Členové Českého svazu pivovarů a sladoven, Svazu vinařů České republiky a Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (dále společně jen „Členové“), vědomi si své sociální odpovědnosti, se dobrovolně zavazují k plnění těchto samoregulačních principů, které stanovují minimální požadavky pro zadávání, tvorbu a šíření reklamy na alkoholické nápoje ve všech typech médií. Tyto samoregulační principy stanoví pouze minimální požadavky pro oblast reklamy na alkoholické nápoje, nenahrazují právní regulaci reklamy vyplývající z obecně závazných právních předpisů a nebrání žádnému Členovi ve stanovení či dodržování přísnějších pravidel, než vyplývají z těchto samoregulačních principů.

 

 1. Osoby mladší 18 let
  1. Reklama nebude nikdy zaměřená na osoby mladší 18 let a nebude šířena prostřednictvím médií, jejichž cílovou skupinu tvoří především osoby mladší 18 let.
  2. Reklama šířená prostřednictvím internetu a sociálních sítí nebude nikdy cílit na osoby mladší 18 let a cíleně se zobrazovat na stránkách nebo u obsahu, který je pro tuto skupinu typický, nebo využívat prostor na internetu u třetích stran – např. celebrit a influencerů, jejichž návštěvníky stránek a obsahu tvoří převážně osoby mladší 18 let.
  3. Influenceři, kteří budou propagovat značky alkoholu, musí mít v době spolupráce na svých profilech na sociálních sítích alespoň 70% podíl sledujících/fanoušků starších 18 let.
  4. Webové stránky Členů budou vždy vyžadovat při vstupu potvrzení, že jejich návštěvníci jsou osoby, které podle zákona mohou konzumovat alkoholické nápoje (jsou starší 18 let).
  5. Osoby vystupující v audiovizuální reklamě nesmí vypadat mladší a být mladší než 25 let.
  6. Celebrity, brand ambasadoři a influenceři budou vždy seznámeni s těmito samoregulačními principy a budou zavázáni k jejich dodržování v plném rozsahu.
  7. Reklama nebude využívat žádné grafiky, symbolů, hudby, kreslených postav či jiných objektů a forem zobrazování, které jsou spojovány s osobami mladšími 18 let.
  8. Nebude umožněna licence používání názvů alkoholických produktů, log nebo obchodních značek na dětském oblečení, hračkách, hrách či jiných výrobcích určených především osobám mladším 18 let.
  9. Sponzorování pořadů či akcí Členy je povoleno pouze tam, kde je předpoklad více než 70 % účastníků, posluchačů či diváků z řad osob starších 18 let.
  10. Všechny reklamní akce, soutěže a ceny v nich udělované a podobné akce a události určené k propagaci alkoholických nápojů musí být organizovány pouze tam, kde je předpoklad účasti více než 70 % osob starších 18 let.
  11. Členové neumožní, aby se značky alkoholu legálně objevovaly na replikách sportovních oděvů v dětských velikostech. Nebudou také využívat ani dalších marketingových nabídek k využití názvů a log alkoholických nápojů na výrobcích přednostně určených osobám mladším 18 let.
  12. Členové se zavazují, že nastaví profily svých výrobků na sociálních sítích tak, aby provozovatel sociálních sítí zabezpečil, že obsah reklamy nebude zobrazen osobám mladším 18 let.
  13. Členové se zavazují, že budou využívat mediální prostor (TV, rádio, online), jehož cílová skupina je minimálně ze 70 % věkově 18+.

n.   Na obalech výrobků bude nejpozději od 1.7.2024 umístěn symbol „18+“, upozorňující na zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a zároveň tyto osoby samotné informuje o existenci zákazu.

 1. Protispolečenské jednání
  1. Reklama nebude naznačovat žádné spojení konzumace alkoholických nápojů s mimořádnými schopnostmi jedince.
  2. V reklamě nebude konzumace alkoholu spojována s násilím, agresivitou, nebezpečným jednáním či protispolečenskými jevy.
  3. Konzumace alkoholu nesmí být spojována se sexuálním úspěchem.
  4. Reklama nebude tvrdit, že konzumace alkoholických nápojů může vést ke společenskému úspěchu či k popularitě.

 

 1. Řízení motorových vozidel

a.      Alkohol v reklamě nebude spojován s řízením motorových vozidel.

b.      Reklama a propagace nesmí vést k mínění, že konzumace alkoholických nápojů před či během řízení motorových vozidel je přípustná.

 

4.   Těhotné ženy

  1. Reklama nesmí povzbuzovat těhotné ženy ke konzumaci alkoholu.
  2. Obaly výrobků budou nejpozději od 1.7.2024 opatřeny logem, upozorňujícím na nevhodnost konzumace alkoholu těhotnými ženami.

 

 1. Abstinence

Reklama nebude prezentovat abstinenci v negativním světle nebo vzbuzovat dojem, že je špatné či nenormální odmítat pít alkoholické nápoje.

 

 1. Minoritní komunity

Reklama nebude tvrdit či naznačovat, že některé produkty jsou konzumovány členy náboženských skupin, které zabraňují svým členům v konzumaci alkoholických nápojů, stejně tak i rasovými či národnostními skupinami.

 

 1. Zdravotní a léčebné účinky

Reklama nebude prohlašovat alkohol za lék. Reklamní materiály nebudou navozovat dojem, že alkohol má preventivní nebo léčebné účinky ani takové účinky naznačovat.

 

 1. Osobní odpovědnost
  1. V reklamě musí být zabezpečena informovanost veřejnosti o osobní odpovědnosti při konzumaci alkoholických nápojů. Konzumenti, které oslovuje reklama, se sami rozhodují, zda pít, či nepít, a pokud se rozhodnou pít, budou vedeni k zodpovědné konzumaci.
  2. Reklama bude v maximální možné míře obsahovat odkaz na projekt „Pij s rozumem“, případně na jiný obdobný program na podporu prevence a zodpovědného pití.

 

 1. Obaly
  1. Na obalech výrobků nebudou využity žádné prvky, které by byly primárně zaměřeny na osoby mladší 18 let.
  2. Etikety nebudou obsahovat žádné sexuální motivy.
  3. Nejpozději od 1.7.2024 budou informace na obalech výrobků obsahovat loga 18+ a logo upozorňující na nevhodnost používání výrobku těhotnými ženami.

 

10.    Posuzování reklamy

a.    Na dodržování těchto samoregulačních pravidel bude dohlížet nezávislý orgán – Rada pro reklamu (dále jen „Rada“). Cílem Rady je dbát na to, aby reklama na území České republiky byla čestnou, legální, decentní, pravdivou a aby splňovala požadavky tohoto samoregulačního kodexu.

b.   Členové zadávající televizní reklamy na alkoholické nápoje budou využívat nástroj tzv. Copy Advice, („posouzení scénáře“), tzn. předkládat návrh reklamy k posouzení Radě jakožto nezávislému arbitru ještě před zahájením její výroby.

c.    Rada v rámci posouzení scénáře posuzuje splnění samoregulačních principů i obecně závazných právních předpisů vztahujících se na reklamu na alkoholické nápoje. Závěr Rady o splnění či nesplnění podmínek reklamy musí být Členem respektován. V případě, že Rada dospěje k závěru o nesplnění podmínek reklamy, musí být předmětná reklama upravena v souladu s jejími doporučeními a následně předložena k novému posouzení, jinak nesmí být zadána či šířena.

d.   Jestliže Člen možnost „posouzení scénáře“ nevyužije a jeho reklama nebude vyrobena v souladu s těmito samoregulačními principy, bude Člen respektovat rozhodnutí Rady pro reklamu a dotčenou reklamu odstraní (stáhne, přestane šířit) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí Rady.

e.    Pokud by Člen rozhodnutí Rady dle předchozího odstavce nerespektoval a dotčenou reklamu používal či šířil nadále, bude tento jeho postup zveřejněn prostřednictvím webové stránky Rady.

 

 1. Podíl dalších subjektů na odpovědnosti
  1. Reklamní agentury, subjekty public relations, popřípadě další třetí strany, které budou Členové využívat pro přípravu svých reklamních sdělení, budou seznámeny s těmito principy a budou smluvně zavázány k tomu, aby v souladu s nimi a v jejich duchu zajišťovaly své veškeré služby a činnost pro objednatele.
  2. Placená spolupráce a spolupráce v rámci barteru s celebritami, brand ambasadory a influencery na sociálních sítích bude vždy řádně označena jako spolupráce nebo reklama.

Distributory a prodejce výrobků povedou Členové k tomu, aby svými aktivitami nepodněcovali osoby mladší 18 let k nákupu či konzumaci alkoholický